Новости (USD в месяц)

AFX Europe News

50
AFX Dutch News 50
AFX German News 50
AFX Swiss News 50
AFX UK News 50
AFP News 100
DFN news (Dutch) 60
Futures World News 100
Market News 100
PR News 100
VWD 001 (News Special) 110
VWD 002 (International News) 490
VWD 003 (German News) 110
VWD 004 (News Special and International News) 540
VWD 005 (News Special and German News) 170
VWD 006 (Neuer Market) 28
VWD 007 (IPO/New Issues) 28
VWD 008 (Nasdaq News)

121